Rekrutacja na studia II stopnia: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) PDF Drukuj Email

SZANOWNI KANDYDACI!

 

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów drugiego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

 

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

 

2. Jaki jest program studiów magisterskich?

 

3. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?


4. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?


5. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

 

6. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych II stopnia?


7. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne II stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?


8. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?


9. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

 

10. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?


11. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

 

12. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

 

13. Jaka była liczba kandydatów na studia w Instytucie w ubiegłym roku?

 

14. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

 

15. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?


16. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?


17. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?


18. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.


Pełną informację zawierają następujące regulacje:


1) Akty prawne dotyczące rekrutacji 2012/2013 na UW


2) Zasady kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW; Uchwała Rady Wydziału Neofilologii zatwierdzająca program studiów drugiego stopnia (magisterskich) z dnia 19 lutego 2010.


Odpowiedzi na pytania dotyczące:


- postępowania kwalifikacyjnego,

- przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

- ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym,

- Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

- rekrutacji kandydatów zagranicznych,


prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW


lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .


W temacie listu prosimy wpisać informację, czego konkretnie dotyczy pytanie.


Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).SKRÓTY:

ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów

IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów

UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych). W roku akademickim 2012/2013 zostanie przeprowadzony nabór na dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie), na których studenci będą mogli wybrać następujące moduły: w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy i językoznawczy oraz jednocześnie jako dodatkowy moduł dydaktyczny, a w sekcji portugalskiej: moduł tłumaczeniowy.

 

[2]. Jaki jest program studiów magisterskich?

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia iberyjska.

 

[3]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

 

[4]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach II stopnia stacjonarnych (dziennych) i na studiach niestacjonarnych (wieczorowych)  prowadzone są studia w dwóch specjalnościach: hiszpańskiej i portugalskiej.

 

[5]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Zarówno na studiach stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (wieczorowych) student może wybrać studia w sekcji hiszpańskiej lub w sekcji portugalskiej W programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych. Studia wieczorowe są płatne.

 

[6]. Jaka jest liczba miejsc na studiach II stopnia dziennych i wieczorowych?

Zgodnie z Uchwałą Rady Instytutu dot. szczegółowych unormowań postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Filologia – iberystyka, na I rok studiów liczba miejsc będzie następująca:

a) Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 42 miejsca (moduły podstawowe w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy i językoznawczy) oraz 16 miejsc w sekcji portugalskiej (moduł tłumaczeniowy).

b) Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – 42 miejsca (moduły w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy i językoznawczy).

 

[7]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne do poszczególnych specjalności i modułów?

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia jest podzielony pomiędzy następujące moduły: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy i językoznawczy w specjalności hiszpańskiej oraz moduł tłumaczeniowy w specjaności portugalskiej.

  

[8]. Czy jest możliwe studiowanie w obu specjalnościach naraz?

Kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji do obu specjalności i na obu listach rankingowych znalazł się na pozycji umożliwiającej mu studiowanie na studiach dziennych jednocześnie w specjalności hiszpańskiej i portugalskiej, mógłby to zrobić, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody dziekana, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim z dnia 18 października 2006 r. Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu specjalnościach jednocześnie.

 

[9]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia II stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać odpowiedniej rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, która rozpocznie się 3 września 2012. W tym okresie rejestracja internetowa jest czynna przez całą dobę w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa tylko w trybie informacyjnym. Jej szczegółowe zasady wraz z harmonogramem określone zostały w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013 oraz  Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 30 stycznia 2012r. opublikowanych na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji - BR. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

 

[10]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013 opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

 

[11]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie (w roku akademickim 2012/2013 – na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich – patrz pyt. nr 1) mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia – iberystyka muszą znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1 oraz mieć dobre rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. Więcej informacji można uzyskać w informacji dotyczącej zasad kwalifikacji na studia II stopnia w ISIiI UW w każdym z tych przypadków oraz w aktach prawnych dotyczących rekrutacji 2012/2013 na UW .

 

[12]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia II stopnia? Jaka będzie punktacja?

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku filologia – iberystyka będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • średnia ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia, oprócz praktycznej nauki języka hiszapńskiego (PNJH) i praktycznej nauki języka portugalskiego (PNJP)
 • ocena z języka hiszpańskiego lub portugalskiego z III roku studiów pierwszego stopnia (poziom C1)

Kandydaci są zobowiązani do wprowadzenia średniej z toku studiów oraz oceny z egzaminu PNJH lub PNJP z III roku studiów I stopnia do ostatniego dnia rejestracji.

 • w przypadku kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym na innych kierunkach średnia ocen z:
  • egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego
   • Forma egzaminu: egzamin pisemny
   • Zagadnienia egzaminacyjne: język hiszpański lub portugalski na poziomie C1
  • rozmowy kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim lub portugalskim obejmującej wiadomości z literatury, historii i kultury obszaru hiszpańsko- lub portugalskojęzycznego
   • Forma egzaminu: egzamin ustny
   • Zagadnienia egzaminacyjne: literatura, historia i kultura obszaru hiszpańsko- lub portugalskojęzycznego
   • Lista lektur
UWAGA: O przyjęciu do poszczególnych modułów decyduje miejsce na liście rankingowej.

 

[13]. Jaka była liczba kandydatów na studia w Instytucie w ubiegłym roku?

Tegoroczny nabór na studia drugiego stopnia jest trzecim takim naborem. Do 2007 studia w Instytucie były jednostopniowe (pięcioletnie). Na rok akademicki 2007/2008 przeprowadzono pierwszy nabór na studia dwustopniowe, tj. na I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich), a zatem nabór na I rok studiów dwustopniowych (magisterskich) przypada na rok akademicki 2010/2011. Studia pierwszego stopnia w naszym Instytucie w ostatnich dwóch latach były pierwszymi na Uniwersytecie Warszawskim pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce (statystyki rekrutacyjne 2009/2010, statystyki rekrutacyjne 2010/2011).

 

[14]. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista rankingowa?

Pierwsza lista rankingowa kandydatów na studia drugiego stopnia  w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej zostanie opublikowana w terminie wskazanym w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013, tj. w dn. 1 października 2012 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

Uwaga: Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez niektórych zakwalifikowanych kandydatów, po zakończeniu przyjmowania dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów Komisja Rekrutacyjna ISIiI UW opublikuje kolejne listy rankingowe i wskaże terminy publikacji kolejnych do czasu zamknięcia naboru, zalecając kandydatom z list rezerwowych na bieżąco śledzić aktualizacje list rankingowych.

 

[15]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

Dokumenty, tzn.:
a) dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku uzyskany w kraju lub zagranicą (tj. dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi rekrutacji 2012/2013 na UW .

b) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,

c) fotokopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania i poświadczenia zgodności),
d) trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW),

f) dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,

g) w przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia wieczorowe, umowę z Instytutem dotyczącą opłaty za studia,

składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia według sukcesywnie publikowanych list rankingowych (pierwsze listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 1 października 2012, a kolejne w późniejszych terminach określonych przez Komisję Rekrutacyjną ISIiI UW do czasu zamknięcia naboru na studia w naszym Instytucie).

 

Termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym terminie będzie miał miejsce w dniach 27-28 września 2012 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

 

[16]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Informacje o studiach w Instytucie oraz o przebiegu procesu rekrutacji można będzie uzyskać osobiście podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędą się 21 kwietnia 2012. Zapraszamy do naszego stoiska informacyjnego, a także na spotkanie z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

 

[17]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Dyżury Komisji odbywać się będą w terminach składania dokumentów od kandydatów przyjętych na studia w Instytucie. Informacja będzie udzielana jedynie Kandydatom, którzy będą kontaktować się z Komisją Rekrutacyjną samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców), zarówno e-mailem na adres  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (do czego zachęcamy – prosimy o podpisywanie się pod e-mailami), jak i telefonicznie czy osobiście.

 

[18]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus niektórzy studenci realizują część programu studiów mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.