Zasady kwalifikacji na studia II stopnia PDF Drukuj Email

 

 Rekrutacja 2014/2015 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

 

Kierunek studiów: Filologia, iberystyka

 

Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie)


Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Forma studi: ó   niestacjonarne (wieczorowe - płatne)


Czas trwania
: 2 lata

 

Limit miejsc:

- studia stacjonarne - 42 (moduły w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy, językowy), w tym 2 miejsca przeznaczone dla kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy, a więc na zasadach odpłatności (w razie ich niewykorzystania zostaną one dołączione do puli miejsc przygotowanych dla kandydatów przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czyli osób mających prawo do bezpłatnej nauki na terenie naszego kraju)

oraz 18 miejsc w sekcji portugalskiej (moduł tłumaczeniowy);

- studia niestacjonarne - 50 + 5 miejsc przeznaczonych dla Kandydatów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy  (moduły w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy, językowy).

 

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Opłatę rekrutacyjną płaci się raz.

 

Charakterystyka studiów: Studia drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: iberystyka trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu magistra. Studia prowadzone są w ramach pięciu modułów - w sekcji hiszpańskiej: tłumaczeniowy, kulturoznawczy, literaturoznawczy, językowy;  w sekcji portugalskiej jeden moduł - tłumaczeniowy. W ciągu dwóch lat studiów, oprócz doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego lub portugalskiego, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zależności od wybranej specjalizacji.

Sylwetka Absolwenta: Absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość w mowie i piśmie języka hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Obok tego dysponuje gruntowną, wszechstronną wiedzą z wybranych specjalizacji. Po ukończeniu studiów w zależności od wybranej specjalizacji absolwenci są przygotowani m.in. do: wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego (w szkolnictwie publicznym po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MEN), pracy tłumacza (w tym przysięgłego, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych odnośnym rozporządzeniem MS), pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur danego regionu. 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia – iberystyka muszą znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1 oraz mieć dobre rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia obejmującym wszystkich kandydatów będzie brana pod uwagę liczba punktów z:

 

1) egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 ;

 

2) egzaminu z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych. Jest to egzamin pisemny w formie testu wyboru. Pytania testowe mają za zadanie sprawdzić ogólną wiedzę kandydata z zakresu historii, literatury, sztuki, kina i zagadnień polityczno-społecznych Hiszpanii lub Portugalii i hiszpańsko lub portugalskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej oraz, w wypadku sekcji portugalskiej,  pozostałych regionów portugalskojęzycznych.

 

Na stronie internetowej Instytutu, w dziale "Rekrutacja" dostępne są materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminu. 

 

Egzamin jest przeprowadzany w języku hiszpańskim lub portugalskim.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z egzaminów: 100 pkt.

 

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania na studia stacjonarne:

-   egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 60 pkt.

-   egzamin z wiedzy o kracjach hiszpańsko/portugalskojęzycznych: 40 pkt.

 

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania na studia niestacjonarne

- egzamin z języka hiszpańskiego: 40 pkt.

- egzamin z wiedzy o kracjach hiszpańskojęzycznych: 40 pkt. 

 

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na obydwu etapach postępowania kwalifikacyjnego: 200. Minimalna: 100 dla studiów stacjonarnych, 80 dla studiów niestacjonarnych.

 

 

Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni

 

Ze względu na to, że studia II stopnia trwają tylko dwa lata i mają charakter specjalizacyjny, jednostka nie przewiduje naboru innego niż w drodze rekrutacji przeprowadzanej na zasadach ogólnych.

 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.