PDF Drukuj Email
Typy świadczeń pieniężnych przyznawanych w ISIiI UW


I.   STYPENDIUM SOCJALNE

II.  DODATEK MIESZKANIOWY

III. ZAPOMOGA

IV. STYPENDIUM SPECJALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

V.  STYPENDIUM REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE

VI. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I SPORTOWE

 


I. STYPENDIA SOCJALNE

Komu jest przyznawane?
Stypendium jest przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 780 zł. Wylicza się go za poprzedni rok podatkowy.

Jak się ubiegać?
Pierwszym krokiem jest złożenie systemie USOSweb (Dla studenta → Moje studia → Wnioski) deklaracji programu, oświadczenia o dochodach i samego wniosku o stypendium socjalne. Następnie wydrukowane dokumenty wraz załącznikami należy przynieść do Sekretariatu Instytutu bądź zostawić je w skrzynce Komisji.

Kiedy składać wnioski?
O stypendium socjalne można występować przez cały rok akademicki. Złożenie wniosku po 10. dniu danego miesiąca skutkuje przepadkiem transzy za ów miesiąc. Czyli: w przypadku złożenia wniosku 9 listopada student otrzyma wypłatę również za listopad, jeżeli wniosek zostanie złożony 12 listopada, pierwszym miesiącem objętym świadczeniem będzie grudzień.

Jakie dokumenty trzeba załączyć?
Potrzebne są te dokumenty, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Ich szczegółowy wykaz jest generowany przez system po wypełnieniu oświadczenia o dochodach. Na pewno potrzebne będą:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny wystawione po 15 maja danego roku,
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • akty urodzenia rodzeństwa bądź, jeśli rodzeństwo pobiera naukę, zaświadczenia ze szkół za aktualny rok szkolny/akademicki,
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach niepodatkowanych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym.
Jaka jest wysokość stypendium?
Zależy ona bezpośrednio od kwoty dochodu na osobę w rodzinie. W każdym roku jest inna, regulacja jest wystawiana w połowie września każdego roku przez Rektor UW. Aktualne stawki znajdziecie w Postanowieniu w sprawie wysokości dochodu i stypendiów. Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy.

II. DODATEK MIESZKANIOWY

Kiedy mogę ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
Dodatek jest przyznawany tym studentom studiów stacjonarnych, którzy mają utrudniony dojazd na UW. Składa się wtedy wniosek o stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym. Podstawą przyznania świadczenia jest wykazanie trudności w dojeździe z domu na UW oraz przedstawienie dowodu zamieszkania w Domu Studenckim (potwierdzenie uiszczenia opłaty) bądź umowy najmu.
 

III. ZAPOMOGA

Kto może otrzymać zapomogę?
Jest to forma pomocy przeznaczona dla studentów, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu np. śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny studenta, klęski żywiołowej (pożar, powódź). Można ją otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

W jakiej wysokości jest wypłacana?
Komisja Stypendialna ISIiI UW przyznać może zapomogę na wniosek studenta w kwocie do 1000 zł. W przypadku większych kwot (maksymalnie 5,5 tys. zł) wniosek opiniuje również Odwoławcza Komisja Stypendialna, która jest pełnomocnikiem ZSS UW.
 

IV.STYPENDIUM SPECJALNE 

Komu i w jakiej wysokości jest wypłacane?
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2011/2012 wynosi: 150 zł, 230 zł i 300 zł.

 

V. STYPENDIUM REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE

Komu jest przyznawane?
Stypendium mogą otrzymać studenci, którzy:
 • do 21.10.2011 r. złożyli w Komisji wniosek o przyznanie świadczenia,
 • uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią powyżej 4.0.
  Regulamin studiów UW w § 31 reguluje sposób wyliczenia średniej następująco:
  Średnią ocenę etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z egzaminów i wszystkich ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, składających się na plan studiów danego etapu, z zaokrągleniem do części setnych. Jeśli w planie studiów danego etapu są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan, przy obliczaniu średniej bierze się pod uwagę oceny najwyższe.
  Oznacza to, że jeżeli student zaliczył przedmioty ponad wymóg etapu studiów (zrobił więcej ogunów czy lektoratów), to sam decyduje, które oceny i czy jakiekolwiek Komisja ma brać pod uwagę podczas wyliczania średniej.
 • zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane etapem studiów,
 • nie uzyskali tytułu magistra na innym kierunku.
Otrzymuje je minimum 8, maksimum 10% studentów jednostki. Przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Kiedy będzie wiadomo, czy przyznano mi stypendium?
Na początku grudnia.

Ile to pieniędzy?
Wysokość stypendium rektora jest stała i wynosi 300 zł.

Kiedy dostanę pieniądze?
Środki, z wyrównaniem za październik i listopad, wypłacone zostaną w grudniu.

 

VI. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I SPORTOWE

komu jest przyznawane stypendium za osiągnięcia w nauce?
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50;
 4. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, w szczególności:
 • pracę w kole naukowym,
 • pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych,
 • współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
 • publikacje, dzieła artystyczne,
 • opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • udział w konkursach i festiwalach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
 • studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
 • studia równoległe na drugim kierunku studiów
 • praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.
komu jest przyznawane stypendium za osiągnięcia sportowe?
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, tj.:
 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.
W jaki sposób są wypłacane stypendia?
Stypendia przyznawane są w grudniu danego roku i są wypłacane  przez okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

Więcej informacji

 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.