Zasady kwalifikacji na studia I stopnia PDF Drukuj Email


Rekrutacja 2014/2015 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

 


Kierunek studiów: iberystyka

 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia


Forma studiów: stacjonarne (dzienne - niepłatne)

Forma studi: ó   niestacjonarne (wieczorowe - płatne)


Czas trwania
: 3 lata

 

UWAGA

W procesie kwalifikacji na studia pierwszego stopnia w naszym Instytucie brane są pod uwagę wyłącznie wyniki maturalne.  Nie organizujemy dodatkowego testu predyspozycji dla kandydatów.

Limit miejsc:

 • limit podstawowy: studia stacjonarne - 105* (w tym: 63 miejsca – sekcja hispanistyczna, 42 miejsc – sekcja luzo-brazylijska), studia niestacjonarne - 75 (sekcja hispanistyczna);
 • kandydaci zagraniczni odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy: studia stacjonarne - 2; studia niestacjonarne - 5;
 • studia równoległe: stacjonarne - 2, niestacjonarne - 5, przeniesienia (dot. tylko studiów niestacjonarnych) - 3
  * w razie niewykorzystania miejsc przeznaczonych dla kandydatów odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy, miejsca te zostaną przeznaczone dla kandydatów na studia stacjonarne przyjmowanych w ramach limitu podstawowego, zwiększając tym samym ich liczbę do 107

UWAGA: Informujemy, że przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE. Opłatę rekrutacyjną płaci się raz.


Charakterystyka studiów w Instytucie
: Studia pierwszego stopnia na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia prowadzone są w ramach dwóch sekcji: hispanistycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne) i luzo-brazylijskiej (studia stacjonarne). Prócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego lub portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie jak historia, geografia, literatura czy historia sztuki krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Sylwetka Absolwenta: Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość w mowie i piśmie języka hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jest przygotowany merytorycznie do teoretycznej refleksji o kulturze oraz dobrze zna kontekst kulturowy Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, co pozwala mu na rozumienie i interpretowanie poszczególnych sytuacji i zjawisk zachodzących w poznanym obszarze językowym. Te umiejętności dają absolwentom szansę na zatrudnienie w środowiskach dwujęzycznych, w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp., a także jako wykwalifikowany personel biurowy w polskich firmach i urzędach w krajach hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych oraz w przedstawicielstwach i przedsiębiorstwach z krajów hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych działających na terenie Polski.

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI

 

Studia stacjonarne:

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.

 

Kandydaci z maturą 2005-2015

 

Przedmiot    wymagany

 

Język polski

 

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot

punktowany

 

(matura 2005-2009,

brak wyniku = 0 pkt.)

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot 

wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot 

punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot 

punktowany

 

Język hiszpański

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Język hiszpański można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 3 i 5 lub w kolumnach 4 i 5  

 

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

Kandydaci ze starą maturą

 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych, ustalonych przez Senat UW.

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 

Przedmiot    wymagany

 

Język polski

albo język A1 z grupy 1 (**)

 

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot    punktowany

 

Matematyka

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot    wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot 

punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

 

Przedmiot    punktowany

 

Język hiszpański

 

 

P. niższy (SL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

 

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 

Przedmiot    wymagany

 

Język polski

albo język L1 (**)

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot    punktowany

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot    wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot    punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot

punktowany   

 

Język hiszpański

 

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

 

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

 

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Przedmiot    wymagany

 

Język oryginalny matury

 

 

Przedmiot    

punktowany    

 

Matematyka

 

 

Przedmiot   

wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

Przedmiot    punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

Przedmiot    punktowany

 

Język hiszpański

 

 

 

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

 

Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego lub zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego.

 

Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

 

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnione zostaną zainteresowania Kandydata związane z wymienionymi obszarami.  

Maksymalna liczba punktów: 100.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30%

Studia niestacjonarne

 

Kandydaci z maturą 2005-2015

 

Przedmiot punktowany

 

Język polski

 

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

 

(matura 2005-2009,

brak wyniku = 0 pkt.)

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot punktowany

 

Język hiszpański

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Język hiszpański można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 3 i 5 lub w kolumnach 4 i 5

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

Kandydaci ze starą maturą

 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych, ustalonych przez Senat UW.

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 

Przedmiot punktowany

 

Język polski

albo język A1 z grupy 1 (**)

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

 

Język hiszpański

 

 

P. niższy (SL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

 

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 

Przedmiot punktowany

 

Język polski

albo język L1 (**)

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot punktowany

 

Język hiszpański

 

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 1,5

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

**W przypadku braku języka polskiego

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

 

Najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym jest 100 punktów i do takiej, maksymalnie, wysokości podwyższane będą, dzięki zastosowaniu przelicznika 4/3 dla matur dwujęzycznych oraz 1,5 dla j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, wyniki egzaminu maturalnego, jak również wynik końcowy kandydata.

 

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

 

Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Przedmiot punktowany

 

Język oryginalny matury

 

 

Przedmiot punktowany

 

Matematyka

 

 

Przedmiot wymagany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

 

Przedmiot punktowany*

 

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,

j. hiszpański,

j. włoski,

j. rosyjski,

j. portugalski

Przedmiot punktowany

 

Język hiszpański

 

 

 

waga = 25%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 10%

* Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5

Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego lub zaświadczenia
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

 

Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy

 

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego).

Maksymalna liczba punktów: 100.

 

 Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują LAUREACI:

 • następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
  • Olimpiady Języka Polskiego,
  • Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego.
 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z podanego przedmiotu uzyskują FINALIŚCI:

 • następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
  • Olimpiady Języka Polskiego – z języka polskiego,
  • Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego, 
  • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego.

Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W okresie rejestracji na studia Olimpijczycy muszą także potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2012/2013 uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w okresie dwóch lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, czyli w roku zdania matury oraz w roku następnym.

 


Zasady kwalifikacji na studia równoległe (od II roku)

LIMITY MIEJSC: studia stacjonarne - 5, studia niestacjonarne - 5

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego oraz średniej ocen ze studiów.


FORMA EGZAMINU: egzamin pisemny i ustny, odpowiadająca formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego (PNJH) na koniec I roku studiów na kulturoznawstwie, iberystyka (poziom B2).

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
: treści programowe PNJH z I roku studiów


Instytut nie przewiduje rekrutacji wewnętrznej na studia równoległe podejmowane od pierwszego roku. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia od I roku, zobowiązani są do poddania się procedurom rekrutacyjnym przewidzianym dla wszystkich innych kandydatów na studia iberystyczne. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego winni oni określić, która z wybranych jednostek będzie pełnić rolę jednostki macierzystej.

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej

LIMITY MIEJSC
: studia stacjonarne -  brak, studia niestacjonarne - 3
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE: Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 


Przyjęcie poza podstawowym limitem miejsc.

 

 


 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.