Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dot. studiów I stopnia PDF Drukuj Email
 

SZANOWNI KANDYDACI!

 

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

 

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

 

2. Jaki jest program studiów licencjackich?

 

3. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

 

4. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?


5. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?  


6. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

 

7. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?


8. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?


9. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?


10. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

 

11. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?


12. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

 

13. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

 

14. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?


15. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?


16. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?


17. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

 


UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.Odpowiedzi na pytania dotyczące:


- postępowania kwalifikacyjnego,

- przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

- ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,

- Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

- rekrutacji kandydatów zagranicznych,


prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW


lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .


W temacie listu prosimy wpisać informację, czego dotyczy pytanie (np. studia licencjackie, etc.).


Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).

 

Komisja Rekrutacyjna będzie odpowiadała na pytania od momentu oficjalnego powołania i zatwierdzenia przez Prorektora do Spraw Studentów i Jakości Kształcenia.

 

SKRÓTY:

ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów

IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów

UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)

IB: Matura Międzynarodowa


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych). W roku 2007 został przeprowadzony pierwszy nabór na trzyletnie studia pierwszego stopnia (kulturoznawcze, w sekcji hispanistycznej  w trybie dziennym oraz wieczorowym i w sekcji luzo-brazylijskiej w trybie dziennym), których absolwenci  będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich (po zdaniu egzaminu na studia magisterskie) o profilu filologicznym, ze ścieżkami do wyboru: tłumaczeniową, kulturoznawczą, literaturoznawczą oraz językoznawczą; Istnieje  też możliwość uzyskania kompetencji pedagogicznych, wraz z uprawnieniami nauczycielskimi, w ramach nieobowiązkowego modułu dydaktycznego.


[2]. Jaki jest program studiów licencjackich?

Program studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo – iberystyka: studia I stopnia hispanistyczne, studia I stopnia portugalistyczne.

 

[3]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, zaczynających naukę tych języków od zera. Aby odpowiedzieć na różne zapotrzebowanie każdego z kandydatów, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego są obecnie podzielone według różnych poziomów zaawansowania. 

 

[4]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) - hispanistyczne i  luzo-brazylijskie oraz niestacjonarne (wieczorowe) - hispanistyczne jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE.
Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

 

[5]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są dwie sekcje: hispanistyczna i luzo-brazylijska. Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) jest tylko sekcja hispanistyczna. Studia wieczorowe są płatne.

 

[6]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Na studiach dziennych student może wybrać studia w sekcji hispanistycznej lub w sekcji luzo-brazylijskiej, a na studiach wieczorowych można studiować tylko w sekcji hispanistycznej. W sekcji hispanistycznej w programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych. Istnieje również możliwość wyboru godziny zajęć (tzn. studenci niestacjonarni nie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach jedynie w godzinach popołudniowych)

 

[7]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

Zgodnie z Uchwałą Rady Instytutu dot. szczegółowych unormowań postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Kulturoznawstwo – iberystyka, na I rok studiów liczba miejsc będzie następująca:

a) Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 107* miejsc, z czego:

   -  65 miejsc przypada na sekcję hispanistyczną,
   -  42 miejsca przypadają na sekcję luzo-brazylijską.

b) Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – 75 miejsc, wszystkie w sekcji hispanistycznej.

 

*2 spośród 107 miejsc zarezerwowane są dla studentów przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy - a więc na zasadach odpłatności. Gdyby jednak miejsca te nie zostały wykorzystane, automatycznie zostaną one przeznaczone dla pozostałych kandydatów na studia stacjonarne. 

 

[8]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji na studia w sekcji hispanistycznej i/lub luzo-brazylijskiej, przez co tworzone są dwie listy rankingowe. Na studia w danej sekcji może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do danej sekcji. Nie ma możliwości zakwalifikowania do drugiej sekcji kandydata, który zarejestrował się tylko do jednej z nich, w przypadku jeśli nie dostanie się do wybranej sekcji, nawet jeśli w drugiej (do której się nie zgłosił) mógłby się znaleźć na wysokiej pozycji na liście rankingowej. W sekcji hispanistycznej jest 65  miejsc, a w sekcji luzo-brazylijskiej – 42  miejsca.

Student, który zakwalifikował się do przyjęcia na studia stacjonarne w obu sekcjach, deklaruje wybór jednej z nich w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

  

[9]. Czy jest możliwe studiowanie w obu sekcjach naraz?

Kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji do obu sekcji i na obu listach rankingowych znalazł się na pozycji umożliwiającej mu studiowanie na studiach dziennych jednocześnie w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej, mógłby to zrobić, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody dziekana, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim z dnia 18 października 2006 r. Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu sekcjach jednocześnie.

 

[10]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, która rozpocznie się 10 czerwca 2015 roku i zakończy się w dniu 2 lipca 2015 roku. W tym okresie rejestracja  internetowa jest czynna przez całą dobę w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa tylko w trybie informacyjnym. Jej szczegółowe zasady wraz z harmonogramem określone zostały w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2015/2016, opublikowanym na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji.

 

[11]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2014/2015 opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w IRK, która kończy się 2 lipca 2015

 

[12]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie (w roku akademickim 2014/2015 – na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie – patrz pyt. nr 1) mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", lub dyplom Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) bądź też świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce. Więcej informacji można uzyskać w informacji dotyczącej zasad kwalifikacji na studia w Instytucie w każdym z tych przypadków oraz w aktach prawnych dotyczących rekrutacji 2015/2016 na UW .

 

[13]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia w Instytucie.


UWAGA: O przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

 

[14]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

Dokumenty, tzn.:


a) KOPIA świadectwa dojrzałości lub dyplomu matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB), lub też świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (tj. dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi rekrutacji 2015/2016 na UW), wraz z ORYGINAŁEM, w celu poświdczenia zgodości. 

b) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK, wraz z Oświadczeniem Studenta, w wypadku studiów stacjonarnych,

c) fotokopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania i poświadczenia zgodności),
d) jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW), 

f)  dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką;

g) w wypadku dyplomów zagranicznych - tłumaczenie dyplomu jak również jego apostille (lub, w uzasadnionych wypadkach, nostryfikacja), wraz z tłumaczeniem; 


składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia według sukcesywnie publikowanych list rankingowych. Pierwsze listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 11 lipca 2015 o godzine 14:00, a kolejne w późniejszych terminach określonych przez Komisję Rekrutacyjną ISIiI UW do czasu zamknięcia naboru na studia w naszym Instytucie).

Termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym terminie został określony w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. i będzie miał miejsce w dniach 13-15 lipca 2015 r. Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów w tym terminie, nie zostaną przyjęci na studia w Instytucie, a po jego upływie opublikowana zostanie lista osób przyjętych na studia oraz uruchomione będą kolejne tury przyjmowania dokumentów w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, w dniach 16-17 lipca, 20-21 lipca, 22-24 lipca, 27-29 lipca 2015 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

 

[15]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

  Prezentacja Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbędzie się w ramach Dnia Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 kwietnia 2015. Serdecznie zapraszamy!

 

[16]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Do czasu rozpoczęcia rekrutacji członkowie Komisji dyżurują w następujących godzinach:

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji, dr Magdalena Brykczyńska: piątek, 18:30-19:30 sala 102, ul. Oboźna 8.

 

Zachęcamy również do wysyłania zapytań pocztą elektoniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (prosimy o podpisywanie się pod e-mailami).

Informacje o dyżurach w miesiącach wakacyjnych podajemy w dziale informacji własnych.

 

 

[17]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus niektórzy studenci realizują część programu studiów, mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.


 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.